gumagaan ang dibdib

sa pagtibok na walang pigil

binaliwala ang panganib

ng damdaming suwail

nagtanim ng poot

namulaklak ang galit

puso’y pilit na iginigiit

‘di na muling lalapit

tuwing gabi’y sasapit

napapaisip kung bakit

sa pag-ibig muling kakapit

kung sakit lang ang nakakamit

nagdurugong dibdib

‘di makaraos-raos

sakit na ‘di matapos-tapos

gumagaan habang umaagos

--

--